Object structure
Title:

Pole elektromagnetyczne – źródła, regulacje i pomiary, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2018, nr 1-2

Creator:

Pawlak Rafał

Subject and Keywords:

pole elektromagnetyczne (PEM), ochrona środowiska, ICNIRP, GSM, UMTS, LTE, 5G, SAR, zalecenie 1999/519/EC, ekspozycja na pole elektromagnetyczne, pomiary szerokopasmowe, pomiary selektywne

Description:

W artykule przedstawiono podstawowe problemy związane ze środowiskiem elektromagnetycznym, naturalnymi i wytwarzanymi przez człowieka źródłami pola elektromagnetycznego (PEM). Następnie omówiono zagadnienia prawnej ochrony człowieka i środowiska przed PEM, zarówno na poziomie wymagań europejskich, jak i polskich. Scharakteryzowano wymagania zapisane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. odnoszące się do wartości dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku i metod sprawdzania dotrzymania tych poziomów, jednocześnie wskazując na istotne różnice w stosunku do unijnego zalecenia 1999/519/EC. Szczegółowo omówiono sposoby wykonywania pomiarów PEM w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów selektywnych częstotliwościowo w dziedzinie kodowej. Na koniec zwrócono uwagę na problem wyznaczania poziomów PEM w sieciach 5G.

Publisher:

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

Date:

2018, nr 1-2

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

ISSN 1640-1549, on-line ISSN 1899-8933

Source:

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne

Language:

pol

Rights Management:

Biblioteka Naukowa Instytutu Łączności

×

Citation

Citation style: